Hedefler

1.1. Hizmet sunum kalitesini her yıl artırmak
2.1. Uluslararası standartlara, kurallara ve prensiplere uyumu sağlamak, uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde etkinliği artırmak
2.2. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
3.1. Kaçakçılıkla mücadele ile insan ve çevre sağlığını korumada etkililiği artırmak
4.1. Vergi kayıp ve kaçağını asgariye indirmek
4.2. Gümrük idaresinin daha etkin ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla alternatif finansman modellerini geliştirmek ve uygulamaya almak
4.3. Tasfiye işlemlerini hızlandırmak ve kaçak eşya ambarı ihtiyacını karşılamak
5.1. Kurum imajını güçlendirmek